Masz pytanie?
Wiadomość wysłana. Zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, zwane dalej „RODO”). Rozporządzenie nakłada szereg nowych obowiązków na podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe.

Joanna Kret prowadząca portal Maturaexpress traktuje ochronę danych osobowych jako najwyższy priorytet. Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach Maturaexpress. Dowiedzą się Państwo w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie mają Państwo z tym związane prawa.

DEFINICJE

Na początku garść informacji by mogli się Państwo odnaleźć w gąszczu terminologii dotyczącej ochrony danych osobowych:

 • “dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • “przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • “zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
 • “zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

JAKIMI ZASADAMI SIĘ KIERUJEMY?

Dane osobowe muszą być:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (“zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami (“ograniczenie celu”);

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (“minimalizacja danych”);

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane (“prawidłowość”);

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą (“ograniczenie przechowywania”);

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (“integralność i poufność”).

CO JESZCZE CHCIELIBYŚMY PRZEKAZAĆ PAŃSTWU NA TEMAT PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), informuję Panią/Pana, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Joanna Kret prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Kret Eureka, ul. Świeradowska 42, 02-662 Warszawa, NIP 6511659890, zwana dalej Administratorem lub Eureka;

„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Eureka nie powołała inspektora ochrony danych jednakże w temacie ochrony danych można się kontaktować pod adresem email:info@maturaexpress.pl

Koncepcja inspektorów ochrony danych wyznaczanych przez administratora w sektorze publicznym i prywatnym pochodzi z niemieckiego prawa o ochronie danych, które długo ich wymagało. Nawet w krajach, które zgodnie z Dyrektywą o ochronie danych z 1995 roku, nie musiały wyznaczać́ inspektorów ochrony danych na mocy prawa (takich jak Austria, która pod innymi względami często idzie za przykładem Niemiec) lub w których pozostawiono im możliwość́ wyboru (jak we Francji), instytucja ta często była szeroko przyjmowana.1

Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:

a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub

c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO, lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o czym mowa w art. 10 RODO.

Maturaxpress nie wpisuje się w żadną z wymienionych powyżej przesłanek. Nie mniej współpracujemy ze specjalistami w zakresie ochrony danych, czego wyrazem jest choćby niniejsza polityka i dokładamy wszelkiej staranności dla poprawnego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Wobec tego brak ustanowienia IOD nie wpływa na Państwa bezpieczeństwo i dochowamy wszelkiej staranności w profesjonalnym podejściu do przetwarzania Państwa danych.

1 Podręcznik Inspektora Ochrony Danych Wytyczne dla inspektorów ochrony danych w sektorze publicznym i quasi- publicznym dotyczące sposobu zapewnienia zgodności z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych

(Rozporządzenie (UE) nr 2016/679), strona 106

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Podstawowy podział przedstawia się następująco:

 1. przeprowadzenia procesu naboru usługobiorców,
 2. odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych usługami,
 3. w przypadku skutecznego nawiązania współpracy-realizacji umowy określonej w zasadach określonych w regulaminie,
 4. uczestnictwa w kursie,
 5. korzystania z platformy edukacyjnej,
 6. dokonywania rozliczeń,
  realizacji obowiązków podatkowych,
 7. realizacji obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 8. podatkowych
  zamówienia newslettera,
  dołączenia do listy mailingowej,
 9. podjęcia współpracy z administratorem na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 10. wynikających innych działań,
 • tworzenie grup odbiorców na mediach społecznościowych, np. na Facebooku,
 • obsługa mediów społecznościowych,
 • analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych –
 • marketing własny z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych

JAKIE PODSTAWY PRAWNE PRZYŚWIECAJĄ PRZETWARZANIU PRZEZ NAS PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

 • zgoda – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)- pkt 3:IX,X,XII,
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • umowa – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą̨ lub do podjęcia działań́ na żądanie osoby, której dane dotyczą̨ przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),- pkt 3:I-VI,XI

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), -pkt 3:XII;
 • przepis prawa – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) a w szczególności przepisów dotyczących odprowadzenia podatków oraz odpowiednich danin publicznych – pkt 3:VII,VIII.

JAKI CHARAKTER MA PODANIE PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH:

 • jest dobrowolne dla udzielenia zgody,
 • jest wymogiem ustawowym dla celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych,
 • stanowi warunek umożliwiający zawarcie, realizację oraz rozliczenie umowy,
 1.  

JAKI JEST CZAS PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWCYH?

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy i usuwane po jej zakończeniu oraz przechowywane będą w celach wynikających z obowiązków prawnych. Możemy przechowywać dokumenty, które zwierają dane osobowe do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń pomiędzy stronami poszczególnych stosunków prawnych. Jeśli przepisy prawa zobowiążą nas do archiwizacji poszczególnych dokumentów- w takim też czasie będziemy przetwarzać określone dane. Gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej zgody- będziemy je przetwarzać aż do czasu cofnięcia zgody. Po cofnięciu zgody usuniemy takie dane, które były przetwarzane na wskazanej podstawie prawnej i zachowamy jedynie Państwa dyspozycję- cofnięcia zgody i usunięcia danych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą/ami danych osobowych będą organy państwowe oraz samorządowe oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora-szczegółowe informacje zostaną udzielone jeśli zgłoszą Państwo takie zapotrzebowanie;

Kim jest odbiorca danych? Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCHH?

Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do Eureki to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (I-VI) oraz wniesienia sprzeciwu (XII) oraz odwołania zgody (XII). W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym wskazanym w pkt 2;

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

CZY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZYWANE ZA GRANICĘ?

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego co do zasady, jednakże w zakresie podmiotów z usług których korzysta administrator dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa trzeciego wobec którego Komisja Europejska podjęła decyzję o zakwalifikowania tego Państwa jako spełniającego odpowiednie normy ochrony danych osobowych;

CZY DANE OSOBOWE PODLEGAJĄ ZAUTOMATYZOWANEMU PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU?

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

“Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

Data ostatniej aktualizacji 16.04.2022.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH DLA ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK ORAZ INSTAGRAM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (zwane dalej „RODO”):

 1. Administratorem danych osobowych jest Joanna Kret prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Kret Eureka, ul. Świeradowska 42, 02-662 Warszawa, NIP 6511659890, zwana dalej Administratorem lub Eureka.
 2. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan uzyskać kontaktując się pod adresem e-mail: info@maturaexpress.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu korzystania z funkcjonalności na portalu społecznościowym Facebook w odniesieniu do zamieszczonej tam strony Maturaexpress oraz w portalu Instagram w ramach strony Maturaexpress.
 1. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO to jest na mocy chęci skorzystania z funkcjonalności proponowanych przez stronę opisaną w pkt 3 oraz z uwagi na cele Administratora to jest w celu realizacji określonych wyżej, prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia korzystania ze strony, a w przypadku gdy pozostawili Państwo trwałe ślady takie jak komentarze, polubienia itp. do czasu ich usunięcia przez samych Państwa lub przez Administratora.
 3. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, upoważnionym pracownikom/współpracownikom Administratora, dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia. Dane z uwagi na korzystanie z portalu Facebook.pl są dostępne dla administratora tego portalu. Odpowiednio dane na Instagramie dostępne są dla Administratora tego portalu.
 4. Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do Administratora to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w pkt 2.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest nieobowiązkowe w przypadku przeglądania tychże treści Administratora oraz może być wymogiem portalu Facebook lub Instagram co jest niezależne od Administratora.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu profilowaniu ani nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
Data ostatniej aktualizacji 16.04.2022.