POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), informuję Panią/Pana, że:

1) administratorem danych osobowych jest Joanna Kret prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Kret Eureka, ul. Świeradowska 42, 02-662 Warszawa, NIP 6511659890, zwana dalej Eureka;

2) Eureka nie powołała inspektora ochrony danych jednakże w temacie ochrony danych można się kontaktować pod adresem email:info@maturaexpress.pl

3) dane osobowe są przetwarzane w celu/celach:

I. przeprowadzenia procesu naboru usługobiorców,
II. odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych usługami,
III. w przypadku skutecznego nawiązania współpracy-realizacji umowy określonej w zasadach określonych w regulaminie,
IV. uczestnictwa w kursie,
V. korzystania z platformy edukacyjnej,
VI. dokonywania rozliczeń,
VII. realizacji obowiązków podatkowych,
VIII. realizacji obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych,
IX. zamówienia newslettera,
X. dołączenia do listy mailingowej,
XI. podjęcia współpracy z administratorem na podstawie umowy cywilnoprawnej,
XII. wynikających innych działań,

4) dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

zgody – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)- pkt 3:IX,X,XII,Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

umowa – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą̨ lub do podjęcia działań́ na żądanie osoby, której dane dotyczą̨ przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),- pkt 3:I-VI,XI

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), -pkt 3:XII;

przepis prawa – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) a w szczególności przepisów dotyczących odprowadzenia podatków oraz odpowiednich danin publicznych-pkt 3:VII,VIII.

5) podanie danych osobowych:

a. jest dobrowolne dla udzielenia zgody,
b. jest wymogiem ustawowym dla celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych,
c. stanowi warunek umożliwiający zawarcie, realizację oraz rozliczenie umowy,

6) dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy i usuwane po jej zakończeniu oraz przechowywane będą w celach wynikających z obowiązków prawnych, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody- do czasu cofnięcia zgody, a w przypadku umów lektorów do czasu wygaśnięcia roszczeń;

7) odbiorcą/ami danych osobowych będą organy państwowe oraz samorządowe oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora-szczegółowe informacje zostaną udzielone poprzez adres internetowy podane w pkt 2;

8) przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do Eureki to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (I-VI) oraz wniesienia sprzeciwu (XII) oraz odwołania zgody (XII). W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym wskazanym w pkt 2;

9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub i w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszeni;

10) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego co do zasady, jednakże w zakresie podmiotów z usług których korzysta administrator dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa trzeciego wobec którego Komisja Europejska podjęła decyzję o zakwalifikowania tego Państwa jako spełniającego odpowiednie normy ochrony danych osobowych;

11) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.