Masz pytanie?
Wiadomość wysłana. Zamknij

REGULAMIN NEWSLETTER

REGULAMIN NEWSLETTER

§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez portal Maturaexpress.pl udostępniony przez Joannę Kret prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Joanna Kret Eureka, ul. Świeradowska 42, 02-662 Warszawa, NIP 6511659890, zwana dalej Administratorem lub Eureka.

§ 2

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Maturaexpress na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące pojawiających się nowych artykułów oraz powiadomień zamieszczanych na portalu Maturaexpress.pl oraz informacji przygotowanych specjalnie dla subskrybentów Maturaexpress.pl.

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Maturaexpress.pl udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w ustępie powyżej.

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 4

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie maturaexpress.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Maturaexpress i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

2. Następnie Maturaexpress.pl na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu Serwisu, Regulaminu Newslettera oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Maturaexpress.pl, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 5

Maturaexpress.pl informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

§ 6

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 7

1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi Newslettera (zrezygnować z otrzymywania Newslettera) w każdym czasie, poprzez aktywowanie („kliknięcie”) linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera.

3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter może wypowiedzieć umowę o korzystanie z tej usługi także poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy info@maturaexpress.pl, pocztą na adres Joanna Kret Eureka, ul. Świeradowska 42, 02-662 Warszawa lub poprzez formularz na stronie www.maturaexpress.pl.

§ 8

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 9

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy info@maturaexpress.pl, pocztą na adres Joanna Kret Eureka, ul. Świeradowska 42, 02-662 Warszawa lub poprzez formularz na stronie www.maturaexpress.pl.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Maturaexpress.pl.

3. Maturaexpress.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10

1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

2. W trakcie korzystania z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie – w szczególności w korespondencji z Maturaexpress.pl lub w formularzu rejestracyjnym – treści o charakterze bezprawnym.

§ 11

1. Administratorem danych osobowych jest Joanna Kret prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Kret Eureka, ul. Świeradowska 42, 02-662 Warszawa, NIP 6511659890, zwana dalej Eureka;

2. Eureka nie powołała inspektora ochrony danych jednakże w temacie ochrony danych można się kontaktować pod adresem email: info@maturaexpress.pl ;

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług Newslettera, a następnie świadczenia usług wynikających z przedmiotowej umowy;

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

5. Podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający zawarcie, realizację oraz rozliczenie umowy;

6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy i usuwane po jej zakończeniu oraz przechowywane będą w celach wynikających z obowiązków prawnych oraz do czasu wygaśnięcia roszczeń;

7. Odbiorcą/ami danych osobowych będą organy państwowe oraz samorządowe oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora-szczegółowe informacje zostaną udzielone poprzez adres internetowy podane w pkt 2;

8. Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do Eureki to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym wskazanym w pkt 2;

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jak również w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie;

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego co do zasady, jednakże w zakresie podmiotów z usług których korzysta administrator dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa trzeciego wobec którego Komisja Europejska podjęła decyzję o zakwalifikowania tego Państwa jako spełniającego odpowiednie normy ochrony danych osobowych;

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

12. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Polityce prywatności i plików cookies;

§ 12

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 16 kwietnia 2022 roku.