REGULAMIN

Regulamin zakupu kursów Matura Express

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Używane w niniejszym Regulaminie sformułowania posiadają następujące definicje: 

a) UsługodawcaJoanna Kret prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Kret Eureka z miejscem wykonywania działalności pod adresem: ul. Świeradowska 42, 02-662 Warszawa, NIP: 6511659890, REGON: 243013520; dane do kontaktu: e-mail: info@maturaexpress.pl, telefon: 797 035 970

b) Regulamin – niniejszy regulamin.

c) Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem URL: https://www.maturaexpress.pl/ oraz każdym innym, będącym kontynuacją bądź uzupełnieniem tego adresu URL, jak również każdym, który go zastąpi.

d) Usługa – kurs maturalny z języka angielskiego w trybie online w jednym z wariantów (warianty: Kurs Grupowy, Kurs 2 na 1 oraz Kurs 1 na 1) opisanych w Serwisie nabyty za pośrednictwem Serwisu, realizowany przez Lektora wskazanego przez Usługodawcę.

e) Klient – użytkownik sieci Internet nabywający Usługę.

f) Uczeń – uczestnik kursu maturalnego z języka angielskiego w trybie online.

g) Konsument – Klient będący osobą fizyczną korzystającą z Usługi w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

h) Formularz – formularz umieszczony na stronie https://www.maturaexpress.pl/, poprzez który Klient może zamówić Usługę.

i) Bramka płatności – zewnętrzny serwis internetowy (www), świadczący usługi płatności online, taki jak Przelewy24, PayU, PayPal, Dotpay, TPAY lub inny.

j) Lektor – osoba prowadząca zajęcia w ramach Usługi w imieniu Usługodawcy.

2. Przystąpienie do korzystania z Serwisu jest dobrowolne i wymaga akceptacji Regulaminu.

3. Każdy z Klientów Serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do:

a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub Usługi,

b) niezakłócania działania systemów komputerowych, serwerów, sieci oraz nie podejmowania prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Serwisu, w tym do samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych należących do Serwisu,

c) nieudostępniania Usługi żadnej osobie trzeciej lub innemu podmiotowi, powstrzymania się od jakiejkolwiek formy zwielokrotnienia jakichkolwiek elementów Usługi,

d) przekazywania prawdziwych danych osobowych.

4. Prawidłowe korzystanie z usług za pośrednictwem Serwisu oraz prawidłowe wyświetlanie stron Serwisu nie wymaga instalacji szczególnego oprogramowania. Wystarczające jest w tym zakresie spełnienie minimalnych wymagań technicznych dla korzystania z Internetu, tj.: połączenie z siecią Internet, przeglądarka w wersji co najmniej Internet Explorer 8.0 (i nowsze wersje), Google Chrome 87 (i wyższe) oraz Mozilla Firefox w wersji 5.0 (i wyższe), wszystkie przeglądarki powinny posiadać zainstalowane i poprawnie działające oprogramowanie do obsługi skryptów, w tym skryptów JavaScript; do wyświetlania niektórych obiektów konieczne będzie zastosowanie oprogramowania Flash 5 (lub wyższe wersje), Quicktime, Acrobat Reader, Zoom.

§ 2 ZASADY ZAMAWIANIA USŁUGI

1. Zamówienie Usługi poprzedza spotkanie online, w toku którego Klient ma możliwość uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania związane z Usługą, jak również odbywa się badanie poziomu zaawansowania kompetencji językowych Ucznia. 

2. Zamawianie Usługi polega na wypełnieniu Formularza dostępnego pod stroną https://www.maturaexpress.pl/, wybraniu odpowiedniego wariantu kursu maturalnego z języka angielskiego online poprzez kliknięcie przycisku „Wybieram” i kliknięciu „Dodaj do koszyka”.

3. Usługodawca udostępnia Klientowi Regulamin oraz podsumowanie warunków zamówienia. Podsumowanie zawiera wariant kursu maturalnego z języka angielskiego online i wysokość wynagrodzenia.

4. Po kliknięciu przycisku „Dodaj do koszyka”, a następnie “Przejdź do kasy”, Klient przechodzi do działu „Płatność”. Na tym etapie Klient może ostatecznie sprawdzić poprawność wprowadzonych danych i przejść do płatności, poprzez wypełnienie formularza i wybór kliknięcie w przycisk “Kupuję i płacę”. Klikając przycisk „Kupuję i płacę”, Klient ostatecznie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem.

5. Zamówienie Usługi jest jednoznaczne z tym, iż Klient:

a) akceptuje Regulamin,

b) wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie mu rachunków lub faktur (jeżeli dotyczy) w formie elektronicznej wystawianych przez Usługodawcę w związku z umową sprzedaży Produktu za pośrednictwem Serwisu;

c) oświadcza, iż został poinformowany o przewidzianym w w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) prawie do odstąpienia od umowy i wyraża zgodę oraz żąda wykonania usługi przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, mając świadomość, że wyrażenie tej zgody oraz złożenie tego żądania skutkuje tym, że nie jest on uprawniony po wykonaniu usługi do odstąpienia od umowy w trybie wyżej wymienionej ustawy (odnośnik: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy.

6. Do zawarcia Umowy z Klientem dochodzi w momencie zaksięgowania płatności za zamówioną Usługę na koncie Usługodawcy.

§ 3 CENNIK I PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Usługi jest ustalane w momencie zamawiania Usługi, na podstawie cennika dostępnego w Serwisie obowiązującego w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

2. Opłacenie Usługi następuje przed przekazaniem zlecenia do realizacji, po przejściu do Bramki Płatności ze strony podsumowania zamówienia Usługi. Po przejściu do Bramki Płatności, Klient dokonuje płatności za Usługę. Płatności przelewami internetowymi są obsługiwane przez zewnętrznego operatora płatności, za którego działania lub zaniechania Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

3. W przypadku gdy Usługodawca:

a) otrzyma potwierdzenie płatności – Usługa jest realizowana zgodnie z wybranym wariantem,

b) nie otrzyma potwierdzenia płatności – umowa nie jest zawarta, a Usługa nie jest realizowana.

4. Płatność za zlecenie jest przedpłatą traktowaną jako zaliczka na poczet zamówienia.

5. Faktura, w przypadku zaznaczenia w Formularzu konieczności jej wystawienia, wystawiana jest po zaksięgowaniu płatności na koncie Usługodawcy. Jeżeli Klient życzy sobie wystawienia faktury za Usługę, wskazuje to w okienku „Uwagi do zamówienia” w dziale Płatność lub bezpośrednio po złożeniu zamówienia wysyła maila z prośbą o wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana Klientowi w ciągu 3 dni roboczych. Klient otrzyma fakturę za konkretną Usługę wraz z imieniem i nazwiskiem Ucznia.

6. Brak skorzystania z jakiejkolwiek części Usługi z przyczyny niezawinionej przez Usługodawcę nie powoduje zwrotu jakiejkolwiek części zapłaty za Usługę.

§ 4 REALIZACJA USŁUGI

1. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności, Usługodawca przystępuje do wykonania Usługi.

2. Klient podaje dane jednego Ucznia korzystającego z Usługi i zobowiązuje się zapoznać go z Zasadami Zajęć, stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Usługodawca ma prawo odmówić realizacji usługi i odstąpić od umowy z Klientem ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn w następujących sytuacjach:
a) gdy dane osobowe wskazane jako dane Klienta lub Ucznia nie pozwalają na ustalenie podmiotu, któremu świadczona będzie Usługa (np. w rubrykach „imię” i „nazwisko” podana zostanie postać fikcyjna).

4. W przypadku opisanym w ust 3, Klient zostanie poinformowany o tym niezwłocznie, a wszystkie dokonane przez niego wpłaty zostaną mu zwrócone.

5. Usługodawca ma prawo zakończyć realizowanie Usługi i odstąpić od umowy z Klientem ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn w następujących sytuacjach:
a) braku przestrzegania Zasad Zajęć przez Ucznia.

6. W przypadku opisanym w ust 5, Klient zostanie poinformowany o tym niezwłocznie, a wszystkie zwrócona zostanie mu część wpłaty za niezrealizowaną część usługi.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane wprowadzonymi w trakcie trwania kursu zmianami zasad egzaminacyjnych.

8. W przypadku Kursu Grupowego i nie zapisania się do danej grupy wymaganej minimalnej liczby Uczniów Usługodawca ma prawo:

a) zaproponować przeniesienie Ucznia do innej grupy,

b) przesunąć termin rozpoczęcia zajęć danej grupy,

c) rozwiązać grupę i dokonać zwrotu całości wpłat dokonanych przez Klienta,

d) za uiszczeniem dopłaty wynikającej z różnicy cen pomiędzy wariantami kursów – zaproponować przejście na kurs 1 na 2 lub 2 na 1.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uzupełniania w trakcie kursu liczby słuchaczy w grupie standardowej do 9 osób.

10. W trakcie trwania kursów grupowych obowiązuje stały grafik zajęć. Ewentualne jego zmiany muszą być wcześniej przekazane Uczniom danej grupy, a nowy grafik zajęć zostanie przedstawiony Uczniom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Klient ma prawo rezygnacji z Usługi w przypadku braku zaakceptowania nowego grafiku zajęć poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji w terminie 48 godzin od przedstawienia Uczniowi nowego grafiku zajęć. Oświadczenie o rezygnacji należy wysłać na adres: info@maturaexpress.pl. Klient otrzyma wówczas zwrot części wpłaconej kwoty, po proporcjonalnym przeliczeniu wartości niewykorzystanej części Usługi.

11. W trakcie trwania kursów „2 na 1” oraz „1 na 1” obowiązuje stały grafik zajęć. Ewentualne jego zmiany muszą być wcześniej ustalone z Uczniami, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Klient ma prawo rezygnacji z Usługi w przypadku braku zaakceptowania nowego grafiku zajęć poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji w terminie 48 godzin od przedstawienia Uczniowi nowego grafiku zajęć. Oświadczenie o rezygnacji należy wysłać na adres: info@maturaexpress.pl. Klient otrzyma wówczas zwrot części wpłaconej kwoty, po proporcjonalnym przeliczeniu wartości niewykorzystanej części Usługi. Uczniowie tych kursów mają prawo do odwołania i przełożenia zajęć na inny termin, jeżeli taką potrzebę zgłoszą telefonicznie lub mailowo na adres: info@maturaexpress.pl najpóżniej w dniu poprzedzającym lekcję do godz. 20.00. W porozumieniu z Lektorem, zajęcia zostaną zorganizowane w innym dostępnym terminie. W poszczególnych pakietach zajęcia można przełożyć następującą ilość razy: pakiet READY – 1 raz, pakiet STEADY – 2 razy, pakiet GO – 3 razy. Uczniowie danego kursu w danej grupie muszą wyrazić zgodę na zmianę terminu zajęć.

12. W przypadku odwołania przez Usługodawcę danych zajęć z powodów losowych (np. choroba Lektora, awaria sprzętu, awaria łącza internetowego itd.), Usługodawca poinformuje Klientów niezwłocznie o zaistniałej sytuacji losowej smsem oraz mailowo. Usługodawca poinformuje danych Uczniów o nowym terminie danych zajęć z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Lektora w trakcie trwania kursu bez podania przyczyn.

14. Zajęcia odbywają się online za pomocą zewnętrznej aplikacji. Aplikacja należy do zewnętrznego podmiotu, za którego działania lub zaniechania Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku awarii zewnętrznej aplikacji uniemożliwiającej przeprowadzenie danych zajęć. Usługodawca poinformuje Klientów niezwłocznie o zaistniałej sytuacji losowej smsem oraz mailowo. Usługodawca informuje danych Uczniów o nowym terminie danych zajęć z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

15. Czas na realizację zajęć wykupionej usługi jest ograniczony, a po upływie terminu realizacji, niewykorzystane zajęcia przepadają:

a) przy zakupie pakietu zajęć READY – czas na realizację Usługi to 5 tygodni,

b) przy zakupie pakietu zajęć STEADY – czas na realizację Usługi to 10 tygodni,

c) przy zakupie pakietu zajęć GO – czas na realizację Usługi to 15 tygodni.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji. Rękojmia jest wyłączona dla Klientów niebędących konsumentami.

2. Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji, o której mowa w ust 1, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Usługa została faktycznie zrealizowana.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) wskazanie danych Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację;

b) wskazanie nazwy Usługi oferowanej za pośrednictwem Serwisu, której reklamacja dotyczy;

c) przedmiot reklamacji;

d) okoliczności uzasadniające reklamację;

e) wskazanie żądania.

4. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługodawcę jako adres do kontaktu. 

5. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia przez Usługodawcę następuje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w reklamacji w terminie 4 (czterech) dni od dnia skutecznego przyjęcia zgłoszenia reklamacji.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przyjęcia reklamacji. Okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

7. W razie uzasadnionej potrzeby termin rozpoznania reklamacji może ulec przedłużeniu o kolejne 14 (czternaście) dni po uprzednim poinformowaniu Klienta na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, w przypadku reklamacji o dłuższym terminie rozpatrywania reklamacji. Zapis zdania pierwszego nie dotyczy Konsumentów.

8. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w ust. 3, uniemożliwia to jej rozpoznanie, a Klient zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.

9. Rozstrzygniecie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

§ 6 OSOBISTE KORZYSTANIE Z USŁUGI

1. Klient ma prawo korzystania z Usługi wyłącznie w zakresie użytku osobistego lub w zakresie użytku wskazanego przez niego jednego Ucznia. Jakiekolwiek inne korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie na warunkach odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą.

2. Naruszenie zasad korzystania z Usługi obliguje Klienta do zapłaty kary umownej w wysokości połowy wynagrodzenia za Usługę za każde naruszenie, płatnej bez dodatkowych wezwań. Usługodawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej.

§ 7 REZYGNACJA Z USŁUGI, POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy skierować mailowo na adres: info@maturaexpress.pl.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługodawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

4. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zażądał innego sposobu przelania środków.

5. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zobligowany jest do zapłaty kwoty odpowiadającej nominalnej wartości (w cenie za Usługę bez uwzględnienia cen promocyjnych i rabatowych) zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. W takim przypadku Usługodawcy przysługuje prawo potrącenia roszczenia o zapłatę z należnością wpłaconą mu przez Klienta.

REZYGNACJA

6. Klient może zrezygnować z Usługi i odstąpić od umowy przed rozpoczęciem pierwszych zajęć danej Usługi, otrzymując zwrot całości wpłaconej opłaty.

7. Klient może zrezygnować z Usługi i odstąpić od umowy najpóźniej do 24 godzin przed rozpoczęciem trzecich zajęć danej Usługi, otrzymując zwrot części wpłaconej kwoty, po proporcjonalnym przeliczeniu wartości niewykorzystanej części Usługi.

8. Rezygnację należy wysłać na adres: info@maturaexpress.pl. Rezygnacje złożone w innej formie lub po terminie będą rozpatrywane negatywnie.

9. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zażądał innego sposobu przelania środków.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych, prawo wydawania odrębnych regulaminów dla poszczególnych usług oraz prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu.

3. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu polubownego rozwiązania ewentualnych sporów wynikłych na tle świadczenia usług, jednak nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Klientami, w tym Konsumentami. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania spraw związanych z działalnością Usługodawcy jest sąd miejscowo właściwy dla głównego miejsca wykonywania działalności Usługodawcy, jeśli roszczenie zgłasza Klient Serwisu niebędący konsumentem.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZASADY ZAJĘĆ

1. Uczeń dołącza do zajęć logując się na platformie Zoom. Jeżeli wystąpią problemy z logowaniem, Uczeń może dołączyć do zajęć za pomocą linka do spotkania wysłanego przez lektora.

2. Logując się na zajęcia Uczeń jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, dzięki czemu Lektor może go zidentyfikować. Jeżeli weryfikacja ucznia nie jest możliwa, Uczeń zostanie usunięty z zajęć.

3. Uczeń nie może udostępniać linków do zajęć innym osobom lub podmiotom.

4. Uczeń loguje się na zajęcia punktualnie.

5. Na początku każdych zajęć Lektor sprawdza obecność.

6. Przystępując do zajęć Uczeń ma przygotowany: podręcznik, notatnik, oraz słuchawki. Brak sprzętu może uniemożliwić udział w zajęciach.

7. W lekcji nie mogą uczestniczyć rodzice Ucznia ani osoby trzecie – z wyjątkiem sytuacji, gdy potrzebne jest wparcie przy obsłudze technicznej spotkania.

8. Kamery i mikrofony muszą być włączone w czasie zajęć, chyba, że Lektor poprosi uczniów o tymczasowe wyłączenie kamery lub mikrofonu. Jeżeli urządzenie, na którym pracuje Uczeń nie posiada kamery, Klient zapisujący Ucznia na kurs powinien poinformować o tym fakcie Lektora prowadzącego zajęcia.

9. Podczas lekcji Uczeń powinien:

  • brać aktywny udział w zajęciach
  • podążać za poleceniami Lektora;
  • zajmować się wyłącznie czynnościami związanymi z lekcją. Wyłączyć komunikatory, aplikacje i strony internetowe niezwiązane z lekcją;
  • słuchać wypowiedzi innych uczestników zajęć;
  • przestrzegać norm kulturalnego zachowania – odnosić się do innych z szacunkiem, używać kulturalnego języka;
  • pamiętać o przywitaniu się na początku lekcji oraz pożegnaniu się po zakończeniu lekcji
  • poinformować Lektora o trudnościach ze zrozumieniem realizowanego materiału
  • zgłosić Lektorowi ewentualne problemy techniczne

10. Niedozwolone jest w jakikolwiek sposób utrwalanie przebiegu zajęć (w szczególności: nagrywanie, fotografowanie, wykonywanie zrzutów ekranu).

11. Niedozwolone jest rozpowszechnianie, upublicznianie w internecie lub w jakikolwiek  inny sposób przebiegu zajęć oraz materiałów, które zostały udostępnione Uczniowi przez Lektora.

12. Uczeń nie może udostępniać danych osobowych innych uczniów biorących udział w kursie osobom postronnym.

13. Uczeń nie może spożywać posiłków w czasie lekcji.

14. Lektor może usunąć z danych zajęć Ucznia, który nie przestrzega niniejszych Zasad Zajęć.